Statut Nacionalne asocijacije "Transport i logistika"

Na osnovu odredbe člana 12.Zakona o udruženjima i člana 16. Statuta Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata PU „Transport i logistika”,Beograd, Skupština Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata PU „Transport i logistika”,Beograd, na sednici održanoj dana 12.05.2016.godine usvojila je izmene i dopune kao i prečišćeni tekst Statuta Nacionalne asocijacije, koji sada u celosti glasi:

S T A T U T

NACIONALNE ASOCIJACIJE ŠPEDITERSKIH DRUŠTAVA I AGENATA PU „TRANSPORT I LOGISTIKA”BEOGRAD

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom, u skladu sa Zakonom o udruženjima ( u daljem tekstu: Zakon ), uređuju se pitanja od značaja za rad i poslovanje Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U. «Transport i logistika«, Beograd, (u daljem tekstu: Asocijacija), i to:

 • naziv i sedište Asocijacije,
 • izgled i sadržina pečata,
 • oblast ostvarivanja ciljeva,
 • ciljevi radi kojih se osniva,
 • unutrašnja organizacija,
 • organi Asocijacije, njihova ovlašćenja, sastav i način izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja,
 • zastupanje Asocijacije,
 • postupak za izmene i dopune Statuta,
 • postupak donošenja i izmena drugih opštih akata Asocijacije,
 • ostvarivanje javnosti rada,
 • uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva,
 • prava obaveze i odgovornosti članova,
 • način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima,
 • odredbe o privrednoj ili drugoj delatnosti kojom se stiče dobit,
 • način odlučivanja o statusnim promenama i prestanku rada,
 • postupanje sa imovinom Asocijacije u slučaju prestanka Asocijacije,
 • postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja,
 • druga pitanja.

Član 2.

Asocijacija je osnovana Ugovorom o osnivanju Poslovnog udruženja špediterskih preduzeća i agenata »Transport i logistika« od 20.06.2003.godine ( overenog 23.06.2003.godine ) a prevedeno je u registar privrednih društava Agencije za privredne rešenjem br. BD 50261/2005, dana 08.07. 2005. godine.

Član 3.

Asocijacija je organizovana kao poslovno udruženje, nastupa samostalno i odgovorno je u ostvarivanju svojih ciljeva, delatnosti i poslova u skladu sa zakonom, drugim propisima, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

II NAZIV I SEDIŠTE ASOCIJACIJE

Član 4.

Asocijacija će poslovati pod nazivom:

“Национална асоцијација шпедитерских друштава и агената ПУ „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА“ ,Београд.

Skraćeni naziv Asocijacije glasi: Национална асоцијација ПУ “ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА”,Београд.

U poslovnim odnosima sa inostranstvom Asocijacija istupa i posluje pod nazivom:

National Association of Freight Forwarding Companies and Agents “TRANSPORT & LOGISTICS”, Belgrade, Serbia.

Asocijacija može promeniti poslovno ime odlukom Skupštine.

Član 5.

Sedište Asocijacije je na adresi: Beograd, ul. Miklošićeva br.11. Asocijacija može promeniti sedište odlukom Skupštine.

Član 6.

Asocijacija ima svoj pečat.
Pečat Asocijacije je okruglog oblika, uobičajene veličine sa upisanim sledećim sadržajem:

 • u spoljnjem prstenu kružno je upisan tekst: „Национална асоцијација шпедитерских друштава и агената“
 • u unutrašnjem prstenu kružno je upisan tekst :„Транспорт и логистика“,
 • u sredini je upisan tekst : „ Београд „

Asocijacija ima zavodni štambilj pravougaonog oblika uobičajene veličine sa sledećim sadržajem:

 • U gornjem delu: «Национална асоцијација шпедитерских друштава и агеnата «Транспорт и логистикa“,Београд,
 • U srednjem delu: број:_____, i
 • U donjem delu: датум______,20__год.

Asocijacija ima svoj logotip kao simbol vizuelnog identiteta. Odluku o izgledu i upotrebi vizuelnog identiteta-logotipa donosi Upravni odbor.

Član 7.

Pečat i štambilj Asocijacije posebno se čuvaju i obezbeđuju od neovlašćenog korišćenja i zloupotreba.
Pečatom i štambiljem rukuje i za njihovu upotrebu je odgovoran zastupnik Asocijacije ili lice koje on pismeno ovlasti u granicama datog ovlašćenja.
Asocijacija može imati više pečata, pri čemu svaki pečat ima različitu numeričku oznaku-broj, ispisanu arapskim brojem.

Član 8.

Pečat i štambilj se koriste u pravnom prometu kao obeležja i dokaz verodostojnosti i legalnosti poslovanja Asocijacije.

III. OBLAST OSTVARIVANJA CILJEVA ASOCIJACIJE

Član 9.

Asocijacija ostvaruje ciljeve u oblasti špedicije, logistike i transporta.

IV. DELATNOST I CILJEVI ASOCIJACIJE

Član 10.

Asocijacija shodno Uredbi o klasifikaciji delatnosti obavlja sledeću delatnost:
94.11- delatnost Poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca.

Član 11.

Ciljevi Asocijacije su:

 • unapređenje poslovanja i privređivanja svih svojih članova,
 • predstavljanje i zastupanje interesa svojih članova u zemlji i inostranstvu,
 • zaštita interesa svojih članova u poslovima i odnosima sa privrednim i državnim organima nadležnim za delatnost špedicije, logistike, saobraćaja i u vezi sa njom,
 • zajedničko i koordinirano nastupanje na domaćem i inostranom tržištu,
 • razvoj opcija zajedničkog menadžmenta i marketinga,
 • usavršavanje i specijalizacija stručnih kadrova;
 • ostvarivanje članstva u međunarodnim strukovnim organizacijama i zastupanje strukovnih interesa u tim organizacijama;
 • usklađivanje delatnosti i poslovanja svojih članova,
 • potpuno i efikasno iskorišćavanje svih potencijala svojih članova,
 • poslovno informisanje svojih članova o svim mogućnostima
 • racionalnijeg poslovanja radi donošenja najoptimalnijih poslovnih odluka,
 • Obezbeđivanje mišljenja i tumačenja nadležnih subjekata za potrebe svojih članica;
 • Savetovanje i davanje instrukcije iz oblasti delovanja svojih članica;
 • Učestvovanje ili realizacija razvojnih i drugih projekata od interesa za članice;
 • Usvajanje standarda, kodeksa i pravila dobre prakse za svoje članice i dr.
 • obaveštavanja svojih članova o mogućnostima i uslovima njihovog poslovnog angažovanja,
 • informisanja članova o mogućnostima i povoljnostima uključivanja u rad i učlanjivanja u domaće i međunarodne asocijacije,
 • efikasna i stalna saradnja sa nadležnim državnim organima i komorama,
 • preduzimanja ostalih zakonom dozvoljenih ili predvidjenih aktivnosti od značaja za poslovanje svojih članova.

U ostvarivanju ciljeva osnivanja Asocijacija naročito obavlja:

 • unapređenje i promociju špediterske delatnosti,
 • informisanje svojih članova o svim bitnim oblastima od značaja za rad i poslovanje, putem veb-sajta, pismenim putem, obaveštenjima i na drugi odgovarajući način,
 • informisanje državnih organa i privrednih subjekata, kao i šire društvene javnosti o delovanju svojih članica,
 • pružanje svih vrsta pomoći u ostvarivanju delatnosti svojih članica,
 • obezbeđenje saradnje i povezivanje sa relevantnim međunarodnim
 • organizacijama, udruženjima i asocijacijama,
 • utvrđivanje profesionalnog kodeksa ponašanja, praćenje i ocenjivanje njegovog poštovanja,
 • promovisanje saradnje, zajedničkog nastupa, standardizacije delovanja-usluga i sprečavanje nelojalne konkurencije,
 • vodjenje raznih evidencija i registara,
 • davanje preporuka, sugestija, mišljenja i uputstava u odnosima izmedju članica i sa relevantnim državnim organima,
 • formiranje sekcija, organa i tela i obezbeđivanje neophodnih uslova za njihov nesmetan rad,
 • permanentna edukacija,
 • druge poslove utvrdjene Zakonima, aktima i odlukama organa Asocijacije.

Vizija Asocijacije i njenih udruženih članica jeste efikasnije ostvarivanje zajedničkih poslovnih, stručnih, naučnih, društvenih i drugih interesa iz oblasti registrovanih delatnosti članica i ukupan razvoj spoljnotrgovinskog, logističkog i transportnog potencijala Republike Srbije.

V. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA ASOCIJACIJE

Član 12.

Asocijacija je jedinstveno pravno lice, a svoje aktivnosti realizuje prvenstveno na strukovnom i programsko-projektnom principu.
Posebne aktivnosti asocijacije, ad hoc projekti i/ili stalna aktivnost njenih članica mogu se organizovati i obavljati i na regionalnom principu, ukoliko problematika špedicije, logistike i agentskih poslova ima regionalne specifikume, o čemu Odluku na obrazložen predlog donosi Upravni odbor asocijacije.
Asocijacija obavlja svoju delatnost preko Kancelarije Asocijacije, u koje svrhe može zasnivati radni odnos ili angažovati pravna i/ili fizička lica specijalizovane za pojedine oblasti po projektnom principu ili na odredjeno vreme.
Kancelarijom Asocijacije rukovodi Predsednik Asocijacije ili lice koje ovlasti.
Ugovore o radnom angažovanju zaposlenih i/ili drugih angažovanih lica u ime Asocijacije zaključuje Predsednik Asocijacije u skladu sa Odlukama organa upravljanja i Zakonom.
Svako zaposleno ili angažovano lice odgovara za izvršenje radnih i drugih obaveza, disciplinski i materijalno.
O njihovoj odgovornosti za učinjenu povredu radnih i/ili ugovornih obaveza odlučuje Predsednik asocijacije, uz prethodno obaveštavanje Upravnog odbora o okolnostima slučaja.

VI ORGANI ASOCIJACIJE

Član 13.

Organi Asocijacije su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Predsednik Asocijacije,
 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor i
 • Sud časti.

Član 14.

Ovlašćenja, prava, dužnosti i odgovornosti organa Asocijacije utvrđeni su zakonom i ovim Statutom.

VI 1. SKUPŠTINA

Član 15.

Skupština je najviši organ Asocijacije preko koga članice nesposredno ostvaruju svoja prava i čine je predstavnici punopravnih članica Asocijacije.

Svaka punopravna članica Asocijacije ima pravo da u Skupštinu delegira po jednog predstavnika, izabranog na način i po postupku utvrđenom aktima članica, te, shodno tome, Skupština broji onoliko članova koliko ima punopravnih članica Asocijacije.
Svaki član Skupštine ima jednako pravo glasa.
Asocijacija ne ograničava mandat članovima Skupstine.
O mandatu svog predstavnika u Skupštini svaka članica obaveštava Asocijaciju pismeno, po pravilu na početku mandata.

Član 16.

Nadležnost Skupštine Asocijacije je da:

 • usvaja Statut Asocijacije i njegove izmene i dopune,
 • utvrđuje poslovnu politiku i daje smernice za rad Asocijacije,
 • usvaja godišnji obračun i izveštaje o poslovanju,
 • odlučuje o načinu pokrića gubitka,
 • donosi godišnje i srednjoročne planove poslovanja Asocijacije,
  bira i razrešava Predsednika Asocijacije,
 • imenuje i razrešava članove Upravnog odbora i predsednika i članove Nadzornog odbora,
 • formira radna i pomoćna tela Skupštine (komisije, odbore, sekcije i sl.) i ocenjuje njihov rad,
 • odlučuje o pokretanju postupka za utvrđivanje odgovornosti Predsednika, članova Upravnog i Nadzornog odbora,
 • rešava u drugom stepenu po žalbama na odluke drugih organa Asocijacije,
 • odlučuje o statusnim promenama,sedištu, nazivu i delatnosti Asocijacije,
 • odlučuje o prestanku rada Asocijacije,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • vrši druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Bliže odredbe o radu Skupštine uređuju se Poslovnikom o radu.
O hitnim pitanjima koje zahtevaju brzo odlučivanje, u slučaju pretnje štetnim posledicama, o potrebi promene sedišta ( adrese ) i delatnosti i o drugim pitanjima, dozvoljeno je da Skupština odluke donosi izvan sednice, pismenim izjašnjavanjem, odnosno glasanjem o jasno postavljenim pitanjima ( e-mailom, faksom, redovnom poštom .
Za takvo odlučivanje potrebno je da se većina članova Skupštine sa time prethodno pismenim putem saglasi , pa se tek na osnovu dobijene većinske saglasnost pristupa odlučivanju izvan sednice, osnosno pismenim putem..
Odluke donete na način i po postupku iz prethodnog stava ovog člana posebno se evidentirajui i obavezno daju na uvid na prvoj narednoj sednici Skupštine.

Član 17.

Skupština odlučuje na sednicama.
Sednica Skupštine može biti redovna i vanredna.
Sednice saziva Predsednik ili, u slučajevima njegove sprečenosti, zamenik predsednika.

Član 18.

Redovna sednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje, i na njoj se usvaja godišnji obračun i završni račun i usvaja plan poslovanja za narednu godinu i druga tekuća pitanja, na inicijativu Predsednika, Upravnog odbor i/ili Nadzornog odbora.

Član 19.

Vanredna sednica Skupštine se održava po potrebi i na njoj se razmatraju posebno značajna vanredna pitanja za rad i poslovanje Asocijacije koja su u nadležnosti Skupštine i donose odluke o tim pitanjima.
Vanredna sednica Skupštine, mora se sazvati ako inicijativu za njeno sazivanje, u pisanom obliku, podnese jedna trećina punopravnih članova, a može biti sazvana i na pisanu inicijativu Predsednika, Upravnog odbora i/ili Nadzornog odbora.
Vanredna sednica Skupštine mora da se održi najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Član 20.

Sednica Skupštine saziva se pisanim pozivom, na adresu sedišta ili adresu za prijem pismena člana Skupštine, po pravilu se dostavlja redovnom poštom a dostava faksom ili e-mailom smatra se urednom ukoliko je istim putem potvrđen prijem poziva.

Član 21.

Sednicom Skupštine rukovodi predsednik,ili zamenik predsednika, koje Skupština bira na mandatni period od 4 godine.
Za slučaj da su i predsednik i zamenik predsednika objektivno sprečeni da sazovu Skupštinu i/ili rukovode njenim radom, sednicu, sa pozivom na okolnosti slučaju, može sazvati i Predsednik Asocijacije a radom sednice može rukovoditi predsedavajući sednice koga neposredno biraju prisutni članovi Skupštine.

Član 22.

Skupština može da zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine punopravnih članica.
Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članica, osim u slučajevima utvrdjenim propisima i ovim Statutom.
Skupština odlučuje putem glasova ovlašćenih delegata punopravnih članica.
Članicu na sednici Skupštine zastupa njen zakonski zastupnik ili predstavnik na osnovu generalnog ili ad hoc punomoćja potpisanog od strane zakonskog zastupnika.
U kvorum se uračunavaju i glasovi članova Skupštine koji nisu prisutni, ili nisu prisutni tokom cele sednice, a koji su o temama/pitanjima na dnevnom redu glasali putem pisano dostavljenih izjašnjenja na adresu Asocijacije, a najkasnije 24 sata pre početka sednice Skupštine.
O toku sednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju izabranii zapisničar i Predsednik Skupštine.
Izvode iz zapisnika i Odluke potpisuje Predsednik Skupštine odn. njegov zamenik.
Skupština odlučuje javnim glasanjem.
Na obrazložen zahtev članice, Skupština moze odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasanje obavlja tajno.
Poslovnikom o radu Skupštine bliže se uređuju pitanja od značaja za sazivanje, održavanje i posebni slučajevi odlučivanja i rad Skupštine.

VI 2. UPRAVNI ODBOR ASOCIJACIJE

Član 23.

Upravni odbor je organ upravljanja Udruženjem i ima 9 (devet) članova.
Predsednik Asocijacije je po funkciji i predsednik Upravnog odbora.
Preostalih osam članova Upravnog odbora bira Skupština Asocijacije iz redova punopravnih članica,na mandatni period od 2 (dve ) godine,
Članica Asocijacije može imati samo jednog člana u Upravnom odboru.
Predlog za članove Upravnog odbora može dati svaki član Asocijacije, pismenim putem uz odgovarajuće obrazloženje na najmanje 30 dana pre dana određenog za sednicu Skupštine.
Predlog za članove novog Upravnog odbora može dati i svaki član izabranog Upravnog odbora, osim za sebe samog, uz obaveznu saglasnost većine članova trenutnog saziva Upravnog odbora.
Lista kandidata za članove Upravnog odbora sačinjava se po redu pristizanja predloga a može imati i više kandidata od broja članova UO koji se bira.
Za članove Upravnog odbora smatraju se izabranim prvih osam kandidata sa najvećim brojem glasova prisutnih članova Skupštine.
U slučaju da rezultati prvog glasanja budu takvi da ne bude izabran pun sastav Upravnog odbora, odnosno da dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, a da ih broj dobijenih glasova dovodi među prvih osam, odnosno ostavlja u kandidaturi za člana Upravnog odbora, glasanje se ponavlja tako da se u ponovljenom glasanju glasa samo za popunu Upravnog odbora, odnosno samo o tim kandidatima, pri čemu se izabranim smatra onaj koji dobije veći broj glasova.
U slučaju da i u ponovljenom glasanju broj dobijenih glasova bude jednak, izabranim se smatra onaj kandidat čija je kandidatura stigla prva.

Član 24.

Članovi Upravnog odbora biraju se na 2 (dve)godine, s tim što isto lice može više puta uzastopno biti birano u Upravni odbor.

Član 25.

Upravni odbor, pored predsednika po funkciji, ima i zamenika predsednika koji predsednika, u slučaju njegove odsutnosti i/ili sprečenosti,zamenjuje sa jednakim pravima i odgovornostima, i u funkciji predsednika Upravnog odbora i u funkciji predsednika Asocijacije.
Zamenika predsednika Upravnog odbora, na predlog predsednika ili 1/3 članova Upravnog odbora, biraju izabrani članovi Upravnog odbora iz redova svojih članova na prvoj konstitutivnoj sednici, javnim glasanjem.
Skupština može ista lica neograničeni broj puta birati u Upravni odbor.
Upravni odbor može isto lice neograničeni broj puta birati za zamenika predsednika Upravnog odbora.
U slučaju isteka mandata Upravnog odbora pre sednice Skupštine Asocijacije, mandat se produžava najdalje do sednice Skupštine ali ne duže od 6 ( šest ) meseci.
Za svoj rad upravni odbor je odgovoran Skupštini kojoj podnosi Izveštaj o svom radu.

Član 26.

Član Upravnog odbora može biti razrešen na predlog Upravnog odbora ili 10% članica:

 • ako se utvrdi njegova odgovornost za propuste u radu Upravnog odbora,
 • ako kontinuirano i neopravdano ne učestvuje u radu Upravnog odbora,
 • ako ne spovodi, ometa sprovođenje ili postupa suprotno donetim odlukama upravnih tela,
 • u drugim slučajevima u kojima Skupština odluči da postoje razlozi za razrešenje.

Član 27.

Član Upravnog odbora, može biti razrešen funkcije člana Upravnog odbora na lični zahtev.
Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora donosi Skupština.
Zamenik predsednika Upravnog odbora može biti razrešen dužnosti pre isteka vremena na koje je izabran, ako se utvrdi njegova odgovornost za loše obavljanje funkcije, s tim što zadržava članstvo u Upravnom odboru.
O razrešenju iz stava 1. ovog člana odlučuje Upravni odbor.

Član 28.

U slučaju da član Upravnog odbora prestane da obavlja funkciju člana iz bilo kog razloga osim razrešenja, Upravni odbor će izvršiti kooptiranje novog člana, i to onog koji je na izbornoj skupštini imao najveći broj glasova iza prvih 8 izabranih.
Mandat novog člana traje do isteka mandata člana umesto kojeg kojeg je izabran.

Član 29.

Upravni odbor saziva predsednik Asocijacije, na sopstvenu inicijativu, na predlog najmanje polovine članova Upravnog odbor, a po ukazanoj potrebi ili u skladu sa prethodno donetim odlukama,a najmanje jednom u 3 meseca.

Član 30.

Nadležnost Upravnog odbora Udruženja je:

 • sprovođenje utvrđene poslovne politike,
 • utvrđivanje predloga akata i odluka koje donosi Skupština,
 • donošenje opštih akata od značaja za rad i poslovanje Asocijacije i Kancelarije Asocijacije koji nisu u nadležnosti Skupštine,
 • Izbor i razrešenje članova Izvršnog odbora Asocijacije,
 • donošenje odluke o prijemu, istupanju i isključenju iz članstva Asocijacije, kao i utvrđivanje kriterijuma i uslova za prijem, istupanje i isključenje iz članstva,
 • odlučivanje o učlanjivanju ili drugom obliku poslovnog povezivanja-saradnje Asocijacije sa domaćim ili stranim asocijacijama, udruženjima ili poslovnim subjektima,  osnovanim na principima iste, srodne ili komplementarne delatnosti, kao osnovom za učlanjivanje, povezivanje i/ili saradnju,
 • izbor članova delegacija za učešće u radu konferencija, kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu, utvrđivanje platforme za rad tih delegacija i usvajanje izveštaja o njihovom radu,
 • Izbor članova radnih i pomoćnih tela:komisija, odbora, grupacija, sekcija i sl., ocenjivanje njihovog rada i davanje mišljenja Skupštini,
 • Odlučivanje o formi organizovanja stručno-administrativnog tima Asocijacije, odnosno Kancelarije Asocijacije, načinu, formi i ugovornim uslovima njihovog radnog angažovanja, odlučivanje o izboru saradnika i davanje smernica za rad između dve sednice Upravnog odbora,
 • Izbor članova Suda časti,
 • nabavka osnovnih sredstava za potrebe Asocijacije,
 • odobrenje drugih troškova za rad Kancelarije i organa Asocijacije,
 • rešavanje po prigovorima na odluke Predsednika, kada je predviđena dvostepenost postupka,
 • odlučivanje o uslugama koje Asocijacija pruža svojim članovima, kao I o uslugama za druge korisnike I uslovima pod kojima se usluge mogu vršiti,
 • odlučivanje o visini I načinu naplate članarine,
 • odlučivanje o cenovnicima za usluge I poslovne I promotivne akcije Asocijacije,
 • donošenje Poslovnika o svom radu i radu radnih tela Upravnog odbora,
 • donosenje i drugih akata i obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom, ovim Statutom i odlukama Skupštine, koja nisu stavljena u nadležnost drugog organa Asocijacije.

Član 31.

Upravni odbor radi i odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.
Upravni odbor može raditi i punovažno odlučivati samo ako sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.
Sednica Upravnog odbora se može održati u konsultativnoj formi, glasanjem članova Upravnog odbora putem pisanog izjašnjenja, kad to okolnosti i racionalnost postupka nalažu.
Ocenu okolnosti i odluku o držanju sednice u konsultativnoj formi donosi predsednik a odluka se daje na ocenu na prvoj narednoj sednici Upravnog odbora.
O odlukama donetim na konsultativnim sednicama vodi se posebna evidencija.

Član 32.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.
Upravni odbor donosi odluke javnim glasanjem ili pisanim putem za konsultativne sednice.
Izuzetno i na obrazložen predlog, Upravni odbor može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajnim putem, o čemu se vodi posebna evidencija.

Član 33.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.
Članovi Upravnog odbora odgovaraju za rad Upravnog odbora i donete odluke.
Članovi svih organa Asocijacije, shodno i članovi Upravnog odbora, odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju asocijaciji, na način i pod uslovima utvđenim zakonom.
Izuzetno, za odluke Upravnog odbora ne odgovara član koji je svoj stav izuzeo od određene odluke Upravnog odbora, i ta činjenica bude konstatovana u zapisniku.

Član 34.

Na sednici na kojoj usvaja godišnji obračun, Skupština ocenjuje i rad Upravnog odbora.
Ako Skupština utvrdi da je do lošeg poslovanja došlo krivicom Upravnog odbora, može razrešiti sve ili pojedine članove Upravnog odbora.

Član 35.

Članovi Upravnog odbora pored odgovornosti iz prethodnog člana, snose i materijalnu odgovornost, ako svojim nesavesnim radom ili nepažnjom u upravljanju prouzrokuju Asocijaciji materijalnu štetu.

Član 36.

Organizacija i rad Upravnog odbora i radnih tela Upravnog odbora, bliže se uređuje Poslovnikom o njihovom radu.

VI 3. PREDSEDNIK ASOCIJACIJE

Član 37.

Organ rukovođenja u Asocijaciji je Predsednik Asocijacije, koji zastupa i predstavlja Asocijaciju bez ograničenja i odgovoran je za zakonitost njenog rada i poslovanja.
Mandat Predsednika Asocijacije traje 4 (četiri) godine.
Po isteku mandata isto lice može biti više puta birano i imenovano za Predsednika Asocijacije.

Član 38.

Za Predsednika Asocijacije može biti birano lice koje, pored zakonom utvrđenih, ispunjava i sledeće uslove:

 • da ima visoku stručnu spremu stečenu po programu u najmanje četvorogodišnjem trajanju ( dipl. Ili master ),
 • da ima najmanje 3 godine radnog iskustva po sticanju najvise strucne spreme,
 • da poseduje znanje najmanje jednog od svetskih jezika.

Član 39.

Predsednik Asocijacije se, po pravilu, nalazi u stalnom radnom odnosu sa Asocijacijom, a izuzetno i u skladu sa odredbama Zakona o radu, funkciju zastupnika, odnosno Predsednika može obavljati i lice koje ispunjava ovim Statutom predviđene uslove i po osnovu Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima. Odluku o formi angažmana i načinu obavljanja funkcije Predsednika donosi Skupština, koja ovu nadležnost u okvirima trajanja mandata Predsednika može preneti Upravnom odboru.

Član 40.

Delokrug rada Predsednika Asocijacije je da:

 • zastupa, predstavlja i potpisuje Asocijaciju,
 • organizuje i vodi poslovanje Asocijacije i rukovodi radom kancelarije Asocijacije,
 • predsedava radom Upravnog odbora,
 • stara se o zakonitosti rada Asocijacije i odgovara za isto,
 • obezbeđuje urednu i blagovremenu pripremu materijala za sednice Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa Asocijacije,
 • predlaže osnove poslovne politike, programe razvoja i dugoročne planove Asocijacije,
 • podnosi izveštaje o radu Asocijacije,
 • izvršava odluke Upravnog odbora,Skupštine i učestvuje u radu drugih organa Asocijacije,
 • zaključuje ugovore o poslovnoj i drugoj saradnji sa članicama Asocijacije i trećim licima,
 • obrazuje stručna i pomoćna tela iz domena svojih ovlašćenja i daje naloge za rad tih tela,
 • donosi pravilnike koji su mu zakonom i Statutom stavljeni u nadležnost,
 • odlučuje o službenim putovanjima zaposlenih u zemlji i inostranstvu,
 • odučuje o načinu ostvarivanja prava i obaveza drugih zaposlenih ili po ugovorima angažovanih saradnika,
 • odlučuje o drugim pitanjima koja su mu zakonom, Statutom i osnivačkim aktom stavljena u nadležnost, ili iz istih proističu.

Član 41.

Predsednik Asocijacije je za svoj rad odgovoran Skupštini Asocijacije.
Predsednik Asocijacije je u okviru svojih prava i dužnosti odgovoran za rezultate poslovanja i za zakonitost rada Asocijacije.

Član 42.

Predsednik Asocijacije može biti razrešen i pre isteka mandata na sopstveni zahtev, na obrazloženi predlog Upravnog odbora, a po odluci Skupštine Asocijacije.
Ukoliko se Predsednik Asocijacije razrešava po sopstvenom zahtevu, dužan je da zahtev obrazloži.
Skupštine Asocijacije može razrešiti Predsednika Asocijacije i pre isteka mandata u sledećim slučajevima:

 • ako obrazloženo oceni da ne izvršava poslove iz svog delokruga što bitno remeti poslovanje Asocijacije ili dovodi u pitanje ispunjenje preuzetih obaveza prema članicama,
 • ako utvrdi da nesavesno vrši poslovnu funkciju ili zloupotrebljava svoja ovlašćenja,i
 • u drugim opravdanim slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 43.

Predlog za pokretanje postupka, sa pisanim obrazloženjem za razrešenje Predsednika Asocijacije mogu podneti Upravnom odboru, najkasnije na 14 dana pre razmatranja na sednici:

 • najmanje 10% članica Asocijacije,
 • 1/3 članova Upravnog odbora i
 • Nadzorni odbor.

Član 44.

Upravni odbor je dužan da u roku od 30 dana razmotri predlog za pokretanje postupka za razrešenje Predsednika Asocijacije, u narednih 15 dana donese odluku i o odlučenom obavesti podnosioca predloga.
Predlog Nadzornog odbora upućuje se direktno Skupštini ali može biti predmet neoficijelnog ocenjivanja Upravnog odbora.

Član 45.

Ako Upravni odbor utvrdi da ima osnova za razrešenje Predsednika Asocijacije, donosi odluku o upućivanju inicijative Skupštini.

Član 46.

Predsednik Asocijacije se radi zaštite svojih prava povodom donete odluke o razrešenju, može obratiti nadležnim organima, uz prethodni zahtev za preispitivanje odluke, a u roku od 90 dana od dana prijema odluke.

VI. 4.IZVRŠNI ODBOR ASOCIJACIJE

Član 47.

Izvršni odbor je operativno/izvršni organ Upravnog odbora i Nacionalne asocijacije.
Izvršni odbor ima 3 člana koje bira UO, po pravilu iz redova članova UO,a na predlog predsednika, na mandatni period od 2 godine.
Izvršni odbor ima predsednika koga bira UO na mandatni period od 2 godine,
Izvršni odbor realizuje odluke predsednika i UO između dve sednice UO,
Izvršni odbor podnosi izveštaj o realizaciji na svakoj sednici UO,
Predsednik Izvršnog odbora je odgovoran za zakonitost sprovedenih postupaka.

VI 5. NADZORNI ODBOR ASOCIJACIJE

Član 48.

Nadzorni odbor broji 3 člana koje bira i imenuje Skupština asocijacije.
Članovi Nadzornog odbora biraju se iz reda zaposlenih kod članica Asocijacije i eventualno iz reda stručnjaka za pitanja finansijske kontrole i nadzora, na period od 5 (pet) godina, s tim što isto lice može biti više puta uzastopno birano u Nadzorni odbor.
Predsednika i zamenika predsednika Nadzornog odbora bira Skupština Asocijacije.
Ukoliko iz bilo kojih razloga predsednik Nadzornog odbora nije u stanju/prilici da obavlja svoju dužnost, radom Nadzornog odbora će dok traje potreba rukovoditi zamenik predsednika sa istim pravima, obavezama i odgovornostima koje ima predsednik.

Član 49.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birana sledeća lica:

 • Predsednik Asocijacije,
 • članovi Upravnog odbora,
 • Članovi Izvršnog odbora,
 • srodnici navedenih lica do trećeg stepena srodstva,
 • lica koja su osuđivana za krivična dela protiv privrede i službene dužnosti za koja su nastupile pravne posledice osude, dok te posledice traju.

Član 50.

Nadležnost Nadzornog odbora je da:

 • vrši nadzor nad zakonitošću rada organa uprave Asocijacije,
 • daje mišljenje o godišnjim računovodstvenim iskazima i izveštajima o poslovanju Asocijacije, koji se podnose Skupštini,
 • podnosi izveštaje o svom radu,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Član 51.

Član Nadzornog odbora može biti razrešen:

 • ako se utvrdi njegova odgovornost za propuste u radu Nadzornog odbora;
 • ako neopravdano ne učestvuje u radu Nadzornog odbora;
 • ako se prihvati članstva u Nadzornom odboru drugog udružanja koja se bave istom ili srodnom delatnošću;
 • ako zloupotrebi funkciju člana Nadzornog odbora i postupa suprotno odredbama ovog Statuta i Poslovnika o radu Nadzornog odbora,
 • u drugim slučajevima u kojima Skupština odluči da postoje razlozi za opoziv.

Odluku o izboru i razrešenju člana Nadzornog odbora donosi Skupština.

Član 52.

Član Nadzornog odbora može biti razrešen i na lični zahtev.
Odluku o razrešenju člana Nadzornog odbora iz stava 1. ovog člana donosi Skupština.

Član 53.

Nadzorni odbor odlučuje na sednicama.
Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik, a u njegovom otsustvu zamenik predsednika.
Nadzorni odbor može zasedati ako sednici prisustvuje najmanje 2 njegova člana.
Nadzorni odbor donosi odluke javnim glasanjem većinom glasova svojih članova.

Član 54.

O rezultatima nadzora po pitanjima iz svog delokruga, Nadzorni odbor podnosi Izveštaj Skupštini.
Izveštaj iz sava.1. ovog člana, podnosi se u pismenoj formi, najmanje jednom godišnje.

Član 55.

Članovi Nadzornog odbora odgovorni su za svoj rad Skupštini.

Članovi Nadzornog odbora odgovorni su za štetu koju prouzrokuju Asocijaciji i članicama Asocijacije u vršenju ovlašćenja namerno ili grubom nepažnjom, u skladu sa zakonom.

Član 56.

Poslovnikom o radu Nadzornog odbora bliže će se urediti pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora.

VI 6. SUD ČASTI ASOCIJACIJE

Član 57.

 • Sud časti Asocijacije se formira sa ciljem praćenja i kontrole poštovanja moralnih i etičkih normi u poslovanju članica utvrđenih KODEKSOM PONAŠANJA, kao i drugih pravila utvrđenih aktima Asocijacije koja su u direktnoj vezi sa ponašanjem članica na slobodnom tržistu, u odnosima sa drugim clanicama, udruzenjima i nadležnim državnim i drugim organima, ocene njihovog poštovanja po prijavama i donošenja odgovarajućih mera.
 • Sud časti ima 5 članova i isti broj zamenika članova, koje na mandatni period od 2 godine bira Upravni odbor iz redova članica Asocijacije,
  Predsednika i zamenika predsednika Suda časti bira Upravni odbor.

Član Suda časti može neograničeni broj puta biti ponovo biran.
U slučaju da je protiv člana Suda časti pokrenut postupak koji je okončan izricanjem neke od mera, danom izricanja mere prestaje mu članstvo u Sudu časti a nadalje ga, do isteka mandata, zamenjuje zamenik člana.

VII ZASTUPANJE ASOCIJACIJE

Član 58.

Asocijaciju zastupa i predstavlja Predsednik Asocijacije u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih zakonom, ovim Statutom i osnivačkim aktom.
Predsednik Asocijacije samostalno zastupa Asocijaciju sa neograničenim ovlašćenjima.

Član 59.

Predsednik Asocijacije ima pravo zastupanja i članica Asocijacije na osnovu posebnog ugovora ili pismenog ovlašćenja.

Član 60.

Ovlašćenja zastupnika Asocijacije i prestanak prava zastupanja upisuju se u registar.

Član 61.

Pored Predsednika, Udruženje mogu zastupati punomoćnici koje ovlasti Predsednik uz prethodno obaveštavanje Upravnog odbora (pismeno punomoćje) i to za pojedine poslove, grupu poslova ili radnje u postupku.

Član 62.

Predsednik može da izda prokuru i to pojedinačnu ili kolektivnu.
Davanje i prestanak prokure upisuju se u registar u skladu sa zakonom.

Član 63.

Zastupnik je dužan da svoj overeni potpis dostavi nadležnom registru.

VIII POSTUPAK IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 64.

Izmene i dopune Statuta može predložiti:

 • najmanje 10% članova udruženja,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor i
 • Predsednik Asocijacije.

Član 65.

Podnosilac predloga je dužan da uz predlog dostavi tekst izmena i dopuna Statuta I integralni, odnosno prečišćeni tekst sa pisanim obrazloženjem o razlozima zbog kojih predlaže izmene i dopune.
Predlog se dostavlja predsedniku Skupštine a preko Kancelarije Asocijacije

IX POSTUPAK DONOŠENJA I IZMENA DRUGIH OPŠTIH AKATA

Član 66.

Pored Statuta, Asocijacija može imati i druga opšta akta, čije donošenje je propisano zakonom ili je uslovljeno potrebom poslovanja Asocijacije.

Član 67.

Donošenje, izmene i dopune Statuta i drugih opštih akata vrše se na način i po postupku predviđenim za njihovo donošenje.

X JAVNOST RADA

Član 68.

Rad Asocijacije je javan.
Javnost rada Asocijacije obezbeđuje se javnošću rada organa i tela Asocijacije i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja i drugim sredstvima obaveštavanja.

Član 69.

Javnost u radu Asocijacije se može isključiti ili ograničiti, kada to opšti interes nalaže, ili kada se razmatraju dokumenta ili podaci poverljive prirode, o čemu odluku donose Predsednik Asocijacije ili predsednik organa i tela iz čijeg rada je javnost izuzeta ili ograničena.

Član 70.

Asocijacija redovno upoznaje svoje članice i javnost sa odlukama, stavovima i predlozima usvojenim na sednicama organa i tela, putem sredstava javnog informisanja, veb-sajta ili izdavanjem posebnih informacija i saopštenja, biltena, i sl.
Zapisnici sa svih sednica su dostupni, dostavljaju se članovima organa i tela i objavljuju se na stranicama veb-sajta Asocijacije.

Član 71.

Ovlašćeni predstavnik Asocijacije koji daje podatke i informacije u vezi sa radom Asocijacije , odgovoran je za njihovu tačnost.

Zvanično informisanje javnosti o radu, stavovima i odlukama Udruženja mogu samostalno da iznose, zastupaju i obrazlažu Predsednik Asocijacije , predsednik Skupštine.
Predsednici drugih i upravnih i radnih organa i tela mogu da informišu javnost u skladu sa dobijenim ovlašćenjima,Odlukama organa Asocijacije i pravilima o poslovnoj/službenoj tajni.

XI ČLANSTVO U ASOCIJACIJI

Član 72.

Članstvo u Asocijaciji može biti punopravno, pridruženo i počasno..
AsocijacijI mogu pristupiti i u članstvo biti primljeni privredna društva i preduzetnici čije sedište se nalazi u zemlji i inostranstvu, koji su registrovani za obavljanje delatnosti špedicije, logistike i drugih sličnih, komplementarnih poslova ( usluge u saobraćaju, posredovanje i zastupanje u spoljnotrgovinskom prometu, brodski agenti, skladištari i tsl ), koji prihvate prava i obaveze predviđene ovim Statutom i drugim aktima, i to u svojstvu punopravnih članica.
Asocijaciji mogu pristupiti i druga pravna lica,društva, preduzetnici, ustanove, udruženja i asocijacije koji se bave delatnostima koje nisu u direktnoj vezi sa špedicijom, logistikom i transportom roba ,i to u svojstvu pridruženih članica.
Pridruženi članovi mogu biti i privredni subjekti koji ispunjavaju sve uslove za prijem u punopravno članstvo ali ne žele ili nisu u mogućnosti da preuzmu obaveze prema Asocijaciji, bilo trajno ( o čemu se izjašnjavaju prilikom apliciranja ), bilo privremeno ali ne duže od 6 meseci ( o čemu pismeno traže promenu statusa ).
Asocijaciji mogu pristupiti i drugi privredni subjekti i pojedinci, istaknuti privrednici, društveni i naučni radnici koji daju ili su dali poseban doprinos razvoju Asocijacije ili delatnosti njenih članica, i to sa svojstvom počasnih članova.
Vrsta članstva ( punopravni, prudruženi, počasni ) nije trajnog karaktera i menja se na osnovu zahteva članica i po odlukama Upravnog odbora.

Član 73.

Pristupanje se vrši na osnovu pismenog zahteva za prijem u članstvo-pristupnice, potpisanog od strane ovlašćenog lica i overenog pečatom, a prema uslovima propisanim ovim Statutom i Odlukama organa upravljanja
Uz prijavu, odnosno potpisanu I overenu pristupnicu, podnosilac zahteva obavezan je da priloži i fotokopiju rešenja Agencije za privredne registre, kao i da da izjavu da će se u svemu pridržavati odredaba Statuta i drugih akata Asocijacije I odluka njenih organa.
Asocijacija ima pravo da neko lice pozove u članstvo, u kom slučaju isto ne podnosi zahtev već samo dostavlja pisana izjava I registarsko rešenje.
Odluku o prijemu u članstvo I vrsti članstva donosi Upravni odbor I stupa na snagu danom donošenja.
O članstvu, datumu pristupanja I drugim bitnim podacima se vodi posebna evidencija.
Na zahtev članice Asocijacija je dužna da izda potvrdu o članstvu.

Član 74.

Članstvo u Asocijaciji prestaje istupanjem iz članstva na zahtev člana, brisanjem iz Registra Agencije, odnosno prestankom obavljanja odgovarajuće delatnosti i/ili isključenjem.

Član 75.

Član Asocijacije može istupiti iz članstva pismenim zahtevom za isčlanjenje, koja okolnost se samo konstatuje u evidenciji a članstvo prestaje na dan prijema zahteva.
Članu Asocijacije može prestati svojstvo člana isključenjem iz Asocijacije ako trajnije ne izvršava obaveze prema Asocijaciji, ako u obavljanju delatnosti istupa suprotno važećim propisima kojima se uređuje obavljanje osnovne delatnosti, ako se ne pridržava Akata Asocijacije, odluka organa upravljanja i pravila savesnog i dobrog privrednika i ako na drugi način svojim postupcima nanosi štetu ugledu Asocijacije i njenim članovima.
Trajnijim neizvršavanjem obaveza prema Asocijaciji, smatra se kršenje odredbi ovog Statuta. Osnivačkog akta i drugih akata Asocijacije, kao i neizvršavanje finansijskih obaveza prema Asocijaciji u trajanju dužem od 6 meseci.
U slučaju isključenja, članu prestaje to svojstvo danom donošenja odluke, o čemu se izdaje pismeno obaveštenje i odluka evidentira u evidenciji..
Ako član Asocijacije iz bilo kog razloga prestane sa radom ili prestane sa obavljanjem delatnosti koja ga čini podobnim za članstvo, prestaje i njegovo svojstvo člana u Asocijaciji. Član je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti iz stava 1. ovog člana o tome pismeno obavesti Asocijaciju, nakon čega se samo konstatuje okolnost.

Član 76.

Članovi koji su istupili, koji su brisani iz evidencije ili su isključeni, obavezni su da plate svu zaostalu članarinu i da izvrše sve preuzete obaveze prema Asocijaciji i njenim članicama.

Član 77.

Odluku o isključenju uz trenutnu suspenziju svih članskih prava može doneti Upravni odbor u slučajevima:

 • Neplaćanja članarine nakon isteka rokova opomene za plaćanje članarine,
 • Nedostavljanja podataka i dokaza o ispunjavanju uslova za zadržavanje članstva,
 • Nedostavljanja traženih podatka i dokaza bitnim za utvrđivanje i donošenje važnih odluka Asocijacije,
 • Neispunjenjm ugovorom preuzetih obaveza prema Asocijaciji ili članstvu,
 • Nepridržavanja akata Asocijacije,
 • Narušavanja ugleda Asocijacije ,
 • Delovanja uprkos ili suprotno odlukama organa Asocijacije.

Na odluku Upravnog odbora, član se može žaliti Skupštini, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke o isključenju iz članstva.Do donošenja odluke Skupštine članstvo je suspendovano.

XII PRAVA I OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA ASOCIJACIJE

Član 78.

Članovi Asocijacije imaju sledeća prava i obaveze:

 • da pokreću i razmatraju pitanja iz delatnosti Asocijacije;
 • da učestvuju u pripremi i donošenju programa i planova rada Asocijacije;
 • da učestvuju u pripremi propisa iz oblasti špedicije, logistike I tsl. i pokreću inicijative u izradi normativnih akata Asocijacije,
 • da neposredno ili preko svojih predstavnika u organima i telima Asocijacije daju predloge, sugestije i mišljenja, radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključaka, i dr.;
 • da iniciraju i predlažu osnivanje odgovarajućih oblika organizovanja i rada Asocijacije;
 • da evidentiraju i predlažu kandidate za organe i radna tela Asocijacije i da neposredno učestvuju u njihovom radu;
 • da koriste poslovne i druge informacije kojima raspolaže Asocijacija;
 • da koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši Asocijacija, u okviru svoje nadležnosti;
 • da uredno plaćaju članarinu i obezbeđuju uslove za efikasan rad Asocijacije;
 • da u svom radu poštuju i razvijaju poslovni moral i dobre poslovne običaje;
 • da sprovode odluke upravnih organa Asocijacije;
 • da dostave tražene informacije i dokaze na zahtev upravnih i radnih tela i Kancelarije Asocijacije.

Svaki član Asocijacije ima pravo da pokrene postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavosti opšteg i/ili pojedinačnog akta Asocijacije, pod uslovima utvrđenim zakonom, a u roku od 15 dana od dana saznanja za taj akt i najkasnije u roku od 6 meseci od dana donošenja tog akta.

Svi članovi su potpuno ravnopravni u radu Asocijacije i sa jednakim pravom odlučivanja.
Pridruženi i počasni članovi imaju pravo učešća u radu organa Asocijacije, sa posebnim akcentom na rad stručnih organa i tela, ali nemaju pravo glasa u Skupštini.

Član 79.

Asocijacija ne odgovara za obaveze koje u pravnom prometu sa trećim licima preuzimaju njegove članice.

Član 80.

Članovi organa Asocijacije odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Asocijaciji, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako u postupku donošenja odluke izdvoje svoje mišljenje.
Postupak za naknadu štete se pokreće na osnovu odluke Upravnog odbora.

XIII NAČIN STICANJA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE CILJEVA I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Član 81.

Sredstva za rad Asocijacije obezbeđuju se od pristupnine, članarine, naknade za usluge, donacija, priloga i drugih izvora.
Visinu pristupne i redovne članarine, osnovicu za obračun, način utvrđivanja i rokove plaćanja i ostala pitanja, utvrđuju se odlukom Upravnog odbora.
Određivanje tačnog iznosa članarine, odnosno kategorizacija novog člana utvrđuje se Odlukom Upravnog odbora prilikom prijema članice, a najkasnije u roku od mesec dana od dana prijema.

Član 82.

Finansijska sredstva članica treba da obezbede pokriće troškova poslovanja u obavljanju redovnih nadležnosti Asocijacije uz uvažavanje finansijskog položaja i ekonomske mogućnosti pojedinih članica.
Upravni odbor, na obrazloženi zahtev članice, može da odluči da članicu oslobodi obaveze plaćanja članarine ili da joj umanji članarinu ( ne više od 50% )za određeni vrmenski period, ali ne na duže od 6 meseci i samo jednom u 2 godine.

Član 83.

O raspolaganju sredstvima za tekuće poslovanje i ostvarivanje ciljeva Udruženja, odlučuje Predsednik Asocijacije uz obaveštavanje i koordinaciju sa Upravnim odborom.

XIV OBAVLJANJE PRIVREDNE DELATNOSTI KOJOM SE STIČE DOBIT

Član 84.

Asocijacija može obavljati delatnost radi sticanja dobiti i to:

 • 58,11-izdavanje knjiga,
 • 58.12-izdavanje imenika i adresara,
 • 85.59-ostalo obrazovanje,

Asocijacija može obavljati i druge delatnosti radi sticanja dobiti iz oblasti za koje je osnovano, kao i svih delatnosti članica, kada je to u interesu ostvarivanja zajedničkih ciljeva i projekata ili ostvarivanja prihoda u funkcija unapređenja ciljeva i delatnosti Asocijacije, povremeno i u manjem obimu, u skladu sa zakonom.

XV ODLUČIVANJE O STATUSNIM PROMENAMA I PRESTANKU RADA

Član 85.

Asocijacije može izvršiti statusnu promenu u skladu sa Zakonom.
Asocijacije ne može da promeni formu u privredno društvo.

Član 86.

Asocijacije vrši statusnu promenu i prestaje sa radom odlukom Skupštine.
Asocijacije prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Asocijacije i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom. Odluka je punovažna, ako se za prestanak izjasni najmanje 2/3 članova Asocijacije, koji imaju pravo glasa.
Asocijacije može prestati sa radom, spajanjem sa drugim udruženjem, spovođenjem likvidacije ili stečaja, u skladu sa Zakonom, ako se za to izjasni najmanje 2/3 članova Asocijacije, koji imaju pravo glasa.

XVI POSTUPANJE SA IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA ASOCIJACIJE

Član 87.

Ako Asocijacija prestane da postoji, pošto se podmire sve obaveze, njena imovina se raspoređuje u skladu sa Zakonom.
Na osnovu osnivačkog akta i važećih propisa osnivački kapitali i ostale uplate članica, ne predstavlja osnov na udele ili vlasništvo u imovini Asocijacije, od strane osnivača i članica.

XVII POSTUPAK USVAJANJA FINANSIJSKIH I DRUGIH IZVEŠTAJA

Član 88.

Asocijacija vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izveštaje i podleže vršenju revizije finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.
Godišnji finansijski izveštaj sačinjava ovlašćeni radnik Asocijacije ili specijalizovana knjigovodstvena agencija a potpisuje ga Predsednik Asocijacije. Usvajanje finansijskog izveštaja vrši Skupština, na predlog nadzornog i Upravnog odbora,na redovnoj sednici, najkasnije do 30.06. tekuće godine, za prethodnu godinu.
Predsednik Asocijacije i ostali organi Asocijacije sačinjavaju godišnje izveštaje o svom radu i dostavljaju ih Skupštini na usvajanje na redovnoj godišnjoj sednici.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 89.

Statut stupa na snagu danom donošenja.
Opšta akta koja su u suprotnosti sa Statutom biće usklađena u roku od 12 meseci od dana donošenja ovog Statuta.

Član 90.

Do usklađivanja ostalih akata Asocijacije sa ovim Statutom primenjivaće se odredbe opštih i pojedinačnih akata, koje nisu u suprotnosti sa Statutom, a umesto odredbi koji su u suprotnosti sa Statutom, primenjivaće se odredbe ovog Statuta.

Član 91.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje da važi Statut od 24.04.2012.godine.

U Beogradu, 12.05.2016.godine

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,

 

_____________________

Ljubomir Lazarević