Fakta, ciljevi udruživanja i principi delovanja

Rad Poslovnog udruženja, utemeljen na principima struke, profesionalizma i sveobuhvatnosti, a lišen svakog voluntarizma, liderstva, parcijalnih interesa i političkih aspiracija,prvenstveno je usmeren ka:

  • unapređenju poslovanja i privređivanja svih svojih članova,
  • saradnji sa nadležnim državnim organima, organizacijama i komorskim i drugim udruženjima i asocijacijama,
  • potpunom i efikasnom iskorišćavanju potencijala svojih članova,
  • poslovnom informisanju,
  • edukaciji,
  • savetodavnoj funkciji, i
  • stručnoj zaštiti interesa svojih članova.

Javnost u radu, otvorenost i jednakost svih članova, bez obzira na njihovu veličinu, organizacioni oblik, poslovnu snagu i položaj, proklamovani su kao osnovni principi delovanja.

Poslovno udruzenje je član Grupacije za špediciju i saobraćajne agente Privredne komore Srbije i Nacionalnog SECIPRO Komiteta i svih njegovih ekspertskih grupa.

Članice u Poslovnom udruženju mogu biti preduzeća koja su registrovana za poslove špedicije. Izuzetno, Odlukom Upravnog odbora, prijem u članstvo može se odobriti i drugim preduzećima, udruženjima, društvima i asocijacijama, istih, srodnih ili komplementarnih delatnosti, po pozivu Poslovnog udruženja ili po zahtevu.

Članstvo špediterskih preduzeća i agenata u drugim udruženjima i asocijacijama ne predstavlja smetnju za povezivanje, već naprotiv, ovo Udruzenje svako iskustvo stečeno u organizovanom nastupu usmerenom ka poboljšanju uslova poslovanja, smatra značajnim i dobrodošlim.

FAKTA

Poslovno udruženje špediterskih preduzeća i agenata “TRANSPORT I LOGISTIKA” osnovano je u skladu sa odredbama zakona o preduzecima, Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu br. IV Fi-7216/03 od 29.08.2003. godine.