Latest news

 • logo small

  OBUKA ZA CARINSKE ZASTUPNIKE

   

  Od 29. januara 2024. godine biće održana nova obuka za carinske zastupnike, a trajaće do 14. marta 2024. godine.

  Akademija NA - Dopis za On-Line obuku za carinske zastupnike možete preuzeti ovde.

  Obrazac PRIJAVE za On-Line obuke za carinske zastupnike možete preuzeti ovde.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  Primena Uredbe o režimu graničnih provera stranih i domaćih plovila

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  Obaveza upisa u Registar uvoznika srodnih proizvoda

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  Primena Zakona o republičkim administrativnim taksama od 4.11.2023. godine,

  Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada,

  Naplata naknade za unapređenje energetske efikasnosti i

  Primena Zakona o duvanu od 04.11.2023. godine

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  Izmene i dopune Objašnjenja o pojednostavljenom postupku pri uvozu robe za carinske zastupnike i

  Izmene i dopune Objašnjenja o pojednostavljenom postupku pri izvozu robe za carinske zastupnike

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 20. oktobra 2023. godine utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine (the Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Serbia and the Government of the People’s Republic of China).

  Sporazum je potpisan 17. oktobra 2023. godine i obuhvata nekoliko segmenata (opšte odredbe, trgovina robom, pravila o poreklu, carinske procedure i olakšanje trgovine, zaštita intelektualne svojine, ulaganje i usluge, institucionalne odredbe, konkurenciju, rešavanje sporova i završne odredbe).

  Koncesije pri uvozu u Republiku Srbiju i koncesije pri uvozu u NR Kinu su sadržane u tabelama u Aneksu 1 Sporazuma. Proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama nacionalnih Carinskih tarifa (10412 u RS, odnosno sa 8930 u NR Kini) su kategorisani u pet kategorija prema stepenu osetljivosti i u zavisnosti od toga će imati različit nivo liberalizacije stopa carine, a u prilikom uvoza u Srbiju i drugih carinskih dažbina (posebne dažbine, sezonske carinske stope). Tako se za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji A0 ukidaju carine i druge dažbina od dana stupanja na snagu sporazuma; za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji A5 ukidaju se u u pet jednakih jednogodišnjih faza; za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji A10 ukidaju se u deset jednakih jednogodišnjih faza; za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji A15 u petnaest jednakih jednogodišnjih faza; dok se za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji E nastavlja sa primenom svih dažbina i po stupanju na snagu ovog sporazuma (zadržana puna carinska zaštita). Zastupljenost tarifnih oznaka po kategorijama je data u narednoj tabeli.

  Kategorija

  Uvoz u RS

  Uvoz u NR Kinu

  A0

  6272

  60.24%

  5376

  60.20%

  A5

  1709

  16.41%

  1475

  16.52%

  A10

  1025

  9.84%

  882

  9.88%

  A15

  402

  3.86%

  355

  3.98%

  E

  1004

  9.64%

  842

  9.43%

  ukupno

  10412

  100%

  8930

  100%

  Posmatrajući obe liste, uvoz proizvoda iz oko 60% tarifnih oznaka prilikom uvoza u Srbiju i NR Kinu će biti liberalizovan odmah, dodatnih oko 16% posle pet godina, još oko 10% posle deset godina, a još oko 4% nakon petnaest godina. Ukupno gledano, po isteku najdužeg tranzicionog perioda od petnaest godina puna liberalizacija (oslobađanje od plaćanja carina i drugih dažbina) će se odnositi na proizvode iz oko 90% tarifnih oznaka.

  Podsećanja radi punu liberalizaciju (100%, odnosno potpuno bez plaćanja carina i drugih dažbina) Srbija ima samo sa CEFTA članicama. Nivo liberalizacije je izuzetno visok za EAEU (Ruska Federacija, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan i Jermenija) – oko 98% i za EU i UK – oko 95%, dok je nešto niži sa EFTA (oko 82%) i Turskom (oko 74%).

  Kompletan tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, uključujući i Aneks 1 sa Listama koncesija, može se videti na sajtu Narodne skupštine RS u delu „Zakoni u proceduri“, na linku:

  http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/13_saziv/2025-23%20pdf..pdf.

  slZakon

  Sporazum stupa na snagu prvog dana trećeg meseca nakon meseca prijema obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjene njihove unutrašnje zakonske procedure neophodne za stupanje na snagu ovog Sporazuma. Usvajanjem Predloga zakona o potvrđivanju ovog sporazuma Srbija je otpočela svoju nacionalnu proceduru.

  Kada obe strane završe svoje nacionalne procedure, u periodu do stupanja na snagu Sporazuma (očekivano u prvoj polovini 2024. godine), u Srbiji će biti doneta Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu, koja će transparentno prikazati preferencijalne stope carine za uvoz robe poreklom iz NR Kine.

  Napominjemo da su Liste koncesija rađene na osnovu nomenklatura Carinskih tarifa obe strane koje su važile na dan 1. januar 2022. godine, što znači da su usklađene sa HS 2022 na šest cifara i u slučaju Srbije sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2022. godinu. Ovo iz razloga što član 8. Sporazuma propisuje da će za svaki proizvod bazna carina na koju se primenjuju postepena sniženja određena u Aneksu 1 (Lista carinskih koncesija) biti carina koja se primenjuje 1. januara 2022. godine. Prilikom primene uzimaće se u obzir sve promene nomenklature posle toga, pa će tako npr. u 2024. godini biti transponovane dogovorene preferencijalne stope u sve važeće tarifne oznake za tu godinu na osnovu Korelacione tabele CT2022-CT2023 (koja je sadržana u Uredbi o usklađivanju nomenklature za 2023. godinu) i Korelacione tabele CT2023 – CT2024 (koja će biti sadržana u Uredbi o usklađivanju nomenklature za 2023. godinu).

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  Primena Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz izvoz odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava od 14. oktobra 2023. godine

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

Management Board

 • Zapisnik UO - sednica 108

  ZAPISNIK: Sa 109. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 19.11.2020. godine u Beogradu, sa početkom u 14,00 časova.

  Opširnije

Latest circulars

Raspis

U rubrici RASPISI objavljeno je Primena Uredbe o režimu graničnih provera stranih i domaćih plovila.

Opširnije

Raspis

U rubrici RASPISI objavljeno je Obaveza upisa u Registar uvoznika srodnih proizvoda.

Opširnije

Raspis

U rubrici RASPISI objavljeno je Primena Zakona o republičkim administrativnim taksama od 4.11.2023. godine, Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, Naplata naknade za unapređenje energetske efikasnosti i Primena Zakona o duvanu od 04.11.2023. godine.

Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016